วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556


การยื่นขอต้นทุน 

การยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) สำหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 25-97 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) มีขั้นตอน ดังนี้

- เข้าสู่ website: www.dft.go.th เลือกแบนเนอร์ "e-foreign trade" แล้วเลือกหัวข้อ "ตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า" เลือกเมนู "ลงทะเบียนใหม่"
- ลงทะเบียนขอรับ User Name/Password โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลคำขอลงทะเบียนให้ครบถ้วน (USER กลาง หรือ USER สำหรับคำขอ CO ใช้ด้วยกันไม่ได้)
- พิมพ์แบบคำขอลงทะเบียนและคำรับรองฯ นำมายื่นพร้อมเอกสารประกอบที่สำนักบริหารการนำเข้าชั้น 5 กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขอรับ User Name/Password
- กรอก User Name/Password เพื่อเข้าสู่ระบบและบันทึกรายละเอียดข้อมูลของสินค้าที่จะขอรับการตรวจสอบคุณสมบัติฯ เพื่อส่งให้ระบบใช้ในการประมวลผล
- พิมพ์คำรับรองข้อมูลการผลิตสินค้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า ออกจากระบบฯ นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจยืนยันข้อมูลและรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dft.go.th เลือกหัวข้อ "บริการข้อมูล" เลือก "เอกสารเผยแพร่" ดูที่หัวข้อ "คู่มือการรับบริการยื่นขอตรวจสอบรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า" และ "ขั้นตอนการบันทึกและส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต"

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : CO) คือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในแต่ละความตกลงของ ประเทศสมาชิกภาคีผู้ส่งออก(ผู้ผลิต) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการได้ถิ่นกำเนิดของสินค้าที่ส่งมาจากประเทศสมาชิก ภาคีผู้ส่งออก(ผู้ผลิต) ซึ่งจะนำมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในประเทศสมาชิก ภาคีผู้นำเข้า
ผู้นำเข้าควรตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปตามข้อตกลงของเขตการค้าเสรีแต่ละฉบับ ก่อนนำมาแสดงต่อกรมศุลกากร

ประเภทของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั่วไป (Ordinary Certificate of Origin) และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบพิเศษ (Preferential Certificate of Origin)

1.    หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั่วไป (Ordinary Certificate of Origin) คือเอกสารที่ใช้เพื่อยืนยันกับผู้ซื้อว่า สินค้าที่ส่งออกไปนั้น ประกอบด้วยวัตถุดิบภายในประเทศ มีการผลิต หรือผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตภายในประเทศไทย
2.    หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบพิเศษ (Preferential Certificate of Origin) คือเอกสารที่ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ โดยทำให้ผู้ซื้อสามารถมีสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ในการนำเข้าสินค้านั้นๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนๆไขของแต่ละความตกลง ดังนี้

1)    ฟอร์ม A (Certificate of Origin Form A) ออกให้สำหรับสินค้านำเข้าที่ได้สิทธิ์ อัตราภาษีพิเศษ ตามเงื่อนไข GSP ที่อนุญาตโดยกลุ่มประเทศ และประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป (EU), สวิตเซอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, แคนาดา, นอร์เวย์ เป็นต้น

2)    ฟอร์ม FTA (Certificate of Origin Form FTA) ออกให้สำหรับสินค้านำเข้าที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามเงื่อนไขของข้อตกลง เขตการค้าเสรี ปัจจุบันประเทศไทยมีเขตการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 7 เขตการค้าเสรี ได้แก่ เขตการค้าเสรีอาเซียน  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน   เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย เขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ เขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย เขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น และเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น ในการนำเข้าโดยขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้เขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ไม่ต้องนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดมาแสดงแต่ให้รับรองการได้ ถิ่นกำเนิดของสินค้าในบัญชีราคาสินค้า (invoice) หรือเอกสารกำกับสินค้าอื่นใด สำหรับบางเขตการค้าเสรีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจะมีชื่อเรียกเฉพาะ ดังนี้
เขตการค้าเสรีอาเซียน หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เรียกว่า ฟอร์ม ดี
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เรียกว่า ฟอร์ม อี
เขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด สินค้า เรียกว่า ฟอร์ม เอเจ

3)    ฟอร์ม GSTP (Certificate of Origin Form GSTP)ออกให้สำหรับสินค้านำเข้าที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตาม จาก 40 ประเทศกำลังพัฒนา อาทิ แอลจีเรีย, อาร์เจนตินา, บังกลาเทศ, โบลิเวีย, บราซิล, แคเมอรูน, ชิลี และ คิวบา เป็นต้น

4)    ฟอร์ม AISP (Certificate of Origin Form FTA AISP) กัมพูชา  ลาว พม่าเป็นผู้ออกฟอร์มนี้ เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าประเทศไทย

การ ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

กรมศุลกากร ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้ที่ต้องการขอหนังสือดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่
•    กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
•    หอการค้าไทย และ
•    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบพิเศษ (Preferential Certificate of Origin)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น